Child well-being summary report FY 2015

This report is developed based on a collaborative process, bringing together evidence of World Vision’s contribution to impact in the technical sectors, part of the national strategy along with transformational development, disaster management and advocacy. The report also highlights promising practices, and innovation from the above-mentioned areas, including a special focus on the most vulnerable […]

Udhëzues Orientues – Vetëvlerësimi i Shkollës Qendër Komunitare

Ky udhëzues, i përgatitur nga World Vision, Instituti i Zhvillimit të Arsimit, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit,  synon të lehtësojë procesin vlerësimit të shkollës në kuadër të Shkollës Qendër Komunitare. Rëndësia e bashkëpunimit prindër – nxënës – mësues – komunitet është çelësi i suksesit të Shkollës Qendër Komunitare.

Përmbledhja e raportit të mirëqenies së fëmijës 2016-2017

This report is developed based on a collaborative process, bringing together evidence of World Vision’s contribution to impact in the technical sectors, part of the national strategy along with transformational development, disaster management and advocacy.  The report also highlights promising practices, and innovation from the above-mentioned areas, including a special focus on the most vulnerable […]

Raport i Monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit të Personave me Aftësi të Kufizuar (2016-2020)

Ky  botim  është  prodhuar  me  mbështetjen  financiare  të  Bashkimit  Evropian  në kuadrin  e   projektit  “Forcimi  i  kapaciteteve  të  shoqërisë  civile  për  zbatimin  e  të drejtave  të  personave  me  aftësi  të  kufizuara  në  Shqipëri”,  i  cili  zbatohet  nga  “World Vision  Albania”,  “Fondacioni  Shqiptar  për  të  Drejtat  e  Personave  me  Aftësi  të Kufizuara”  (FShDPAK),  dhe  “Shoqata  për  […]

Impact assessment of COVID-19 outbreak on wellbeing of children and families in Albania

This impact assessment aims to highlight the urgent, medium and long-term needs of fami- lies and children in Albania as a result of the Covid-19 pandemic in Albania. The assessment methodology has an exploratory approach that involved the collection of socio and economic data related to Albanian families during the lockdown period. Data were collected […]

Raporti II-të i Monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit të Personave me Aftësi të Kufizuar (2016-2020)

Ky  botim  është  prodhuar  me  mbështetjen  financiare  të  Bashkimit  Evropian  në kuadrin  e   projektit  “Forcimi  i  kapaciteteve  të  shoqërisë  civile  për  zbatimin  e  të drejtave  të  personave  me  aftësi  të  kufizuara  në  Shqipëri”,  i  cili  zbatohet  nga  “World Vision  Albania”,  “Fondacioni  Shqiptar  për  të  Drejtat  e  Personave  me  Aftësi  të Kufizuara”  (FShDPAK),  dhe  “Shoqata  për  […]

Siguria e fëmijëve në internet në Shqipëri

This report shows the extent to which Albanian children access the Internet compared to other European nations and the risks currently posed to children accessing the Internet. In addition, the report reviews the current steps taken by the Albanian authorities to regulate and provide adequate protection regarding children’s safety online. The Albanian measures are then […]