Fuqizimi Ekonomik

Programi i Fuqizimit Ekonomik synon të mbështesë familjet në rritjen e të ardhurave dhe reziliencës, duke patur në fokus barazinë gjinore, përfshirjen sociale dhe edukimin financiar të cilat çojnë në përmirësimin e mirëqenies së fëmijëve dhe familjeve.

Puna e World Vision në Shqipëri në programin e fuqizimit ekonomik konsiston në përmirësimin e vetë-efikasitetit dhe kohezionit social; aksesit në të mësuar; njohurive dhe kapaciteteve të fermerëve dhe familjeve të tyre (gratë, burrat dhe rinia) për të mundësuar një jetesë të qëndrueshme në bujqësi duke promovuar menaxhimin e burimeve natyrore dhe përdorimin e praktikave moderne në bujqësi. Duke i pajisur familjet me mjetet dhe njohuritë e nevojshme, ne përpiqemi të fuqizojmë komunitetet, për të ndërtuar një të ardhme shpresëdhënëse.

Kontribuon në SDG-të:

Gjatë 2022-it:

  553 fermerë u orientuan në zinxhirin e produktit të vlerës për produkte të përzgjedhura në komunitetet e tyre.

  262 fermerë përfunduan trajnimin e edukimit financiar në 5 bashki (Dibër, Korçë, Kurbin, Librazhd dhe Fushë-Krujë).

  115 fermerë (113 gra dhe 2 burra) mësuan si të kultivojnë bime mjekësore dhe të mbrojnë Parkun Kombëtar të Korab-Koritnik-ut.

  379 fermerë u mbështetën me fidanë arrash, lajthish dhe gështenjash.

  332 fermerë u pajisën me fertilizues për bimët, çanta paketimi produktesh dhe mjete të tjera që i ndihmojnë ata në punën e tyre të përditshme në fermë.

Qëllimet e Projektit të Lehtësimit të Biznesit janë:

Fermerët rrisin efikasitetin e punës së tyre, e njëkohësisht edhe mirëqenien e fëmijëve dhe familjeve. Fermerët ndihmohen të përdorin praktika të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve/potencialeve natyrore, duke përmirësuar njëkohësisht aftësinë për të përballuar/kapërcyer situatat e vështira.

Projekti i Lehtësimit të Biznesit i përgjigjet dy pengesave kryesore me të cilat ballafaqohen sipërmarrësit:

Fermerët rrisin efikasitetin e punës së tyre, e njëkohësisht edhe mirëqenien e fëmijëve dhe familjeve. Fermerët ndihmohen të përdorin praktika të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve/potencialeve natyrore, duke përmirësuar njëkohësisht aftësinë për të përballuar/kapërcyer situatat e vështira.

Kjo bëhet përmes tre ndërhyrjeve kryesore:

Fermerët rrisin efikasitetin e punës së tyre, e njëkohësisht edhe mirëqenien e fëmijëve dhe familjeve. Fermerët ndihmohen të përdorin praktika të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve/potencialeve natyrore, duke përmirësuar njëkohësisht aftësinë për të përballuar/kapërcyer situatat e vështira.

Fuqia e qasjes së modelit të Lehtësimit të Biznesit, qëndron në kombinimin e këtyre tre komponentëve.

Progresi

 1. Referuar të dhënave deri në prill të vitit 2017, projekti ka pasur nje ndikim të rëndësishëm tek anëtarët e komunitetit dhe bizneset. Projekti është angazhuar me sukses në të shtatë fushat e ndërhyrjeve, të shtjelluara më poshtë.
  1. Qasja në sherbimet e zhvillimit të biznesit: 344 pronarë biznesi (189 gra dhe 155 burra) kanë përmirësuar njohuritë e tyre mbi menaxhimin e biznesit përmes programit të trajnimit.
 2. Mundësimi i sistemit Legjislativ dhe Rregullator 168 biznese (67 gra dhe 101 burra) janë regjistruar zyrtarisht me mbështetjen e projektit
 3. Inputet dhe Furnizimet: Nisma e advokimit të Këshillit të Biznesit të Komunitetit e ka ndikuar Bashkinë që të rritë buxhetin vjetor për bujqësinë në më shumë se 50% krahasuar me vitin e kaluar (rreth 30,000 dollarë). Ndikimi i pritur i investimit të planifikuar do të përmirësojë sistemet e ujitjes dhe të kullimit për një total prej 5,681 ha tokë.
 4. Infrastrukturë, Transport, Telekomunikacion dhe Shërbime: 128 biznese janë përkrahur drejtpersëdrejti për të përmirësuar teknologjinë bujqesore dhe blegtorale
 5. Financat dhe shërbimet financiare: 128 biznese i referohen institucioneve financiare dhe 19 prej tyre janë kualifikuar për kredi dhe kanë investuar në zhvillimin e biznesit.
 6. Informacion për Tregjet dhe Shitjet: Promovohen dhe mbështeten 12 rrjete biznesi me pjesëmarrjen e 162 pronarëve të bizneseve.
 7. Kultura dhe Administrimi i biznesit: Te gjitha bizneset e synuara janë mbështetur për të aplikuar njohuritë e fituara përmes programit të ndërtimit të kapaciteteve, veçanërisht metodologjisë të praktikimit (coaching). Pronarët e bizneseve janë shumë më të motivuar dhe kanë rritur ndjeshëm të kuptuarit mbi rëndësinë dhe përfitimin e zhvillimit të biznesit të tyre.
 1. Referuar të dhënave deri në prill të vitit 2017, projekti ka pasur nje ndikim të rëndësishëm tek anëtarët e komunitetit dhe bizneset. Projekti është angazhuar me sukses në të shtatë fushat e ndërhyrjeve, të shtjelluara më poshtë.
  1. Qasja në sherbimet e zhvillimit të biznesit: 344 pronarë biznesi (189 gra dhe 155 burra) kanë përmirësuar njohuritë e tyre mbi menaxhimin e biznesit përmes programit të trajnimit.
 2. Mundësimi i sistemit Legjislativ dhe Rregullator 168 biznese (67 gra dhe 101 burra) janë regjistruar zyrtarisht me mbështetjen e projektit
 3. Inputet dhe Furnizimet: Nisma e advokimit të Këshillit të Biznesit të Komunitetit e ka ndikuar Bashkinë që të rritë buxhetin vjetor për bujqësinë në më shumë se 50% krahasuar me vitin e kaluar (rreth 30,000 dollarë). Ndikimi i pritur i investimit të planifikuar do të përmirësojë sistemet e ujitjes dhe të kullimit për një total prej 5,681 ha tokë.
 4. Infrastrukturë, Transport, Telekomunikacion dhe Shërbime: 128 biznese janë përkrahur drejtpersëdrejti për të përmirësuar teknologjinë bujqesore dhe blegtorale
 5. Financat dhe shërbimet financiare: 128 biznese i referohen institucioneve financiare dhe 19 prej tyre janë kualifikuar për kredi dhe kanë investuar në zhvillimin e biznesit.
 6. Informacion për Tregjet dhe Shitjet: Promovohen dhe mbështeten 12 rrjete biznesi me pjesëmarrjen e 162 pronarëve të bizneseve.
 7. Kultura dhe Administrimi i biznesit: Te gjitha bizneset e synuara janë mbështetur për të aplikuar njohuritë e fituara përmes programit të ndërtimit të kapaciteteve, veçanërisht metodologjisë të praktikimit (coaching). Pronarët e bizneseve janë shumë më të motivuar dhe kanë rritur ndjeshëm të kuptuarit mbi rëndësinë dhe përfitimin e zhvillimit të biznesit të tyre.
 1. Referuar të dhënave deri në prill të vitit 2017, projekti ka pasur nje ndikim të rëndësishëm tek anëtarët e komunitetit dhe bizneset. Projekti është angazhuar me sukses në të shtatë fushat e ndërhyrjeve, të shtjelluara më poshtë.
  1. Qasja në sherbimet e zhvillimit të biznesit: 344 pronarë biznesi (189 gra dhe 155 burra) kanë përmirësuar njohuritë e tyre mbi menaxhimin e biznesit përmes programit të trajnimit.
 2. Mundësimi i sistemit Legjislativ dhe Rregullator 168 biznese (67 gra dhe 101 burra) janë regjistruar zyrtarisht me mbështetjen e projektit
 3. Inputet dhe Furnizimet: Nisma e advokimit të Këshillit të Biznesit të Komunitetit e ka ndikuar Bashkinë që të rritë buxhetin vjetor për bujqësinë në më shumë se 50% krahasuar me vitin e kaluar (rreth 30,000 dollarë). Ndikimi i pritur i investimit të planifikuar do të përmirësojë sistemet e ujitjes dhe të kullimit për një total prej 5,681 ha tokë.
 4. Infrastrukturë, Transport, Telekomunikacion dhe Shërbime: 128 biznese janë përkrahur drejtpersëdrejti për të përmirësuar teknologjinë bujqesore dhe blegtorale
 5. Financat dhe shërbimet financiare: 128 biznese i referohen institucioneve financiare dhe 19 prej tyre janë kualifikuar për kredi dhe kanë investuar në zhvillimin e biznesit.
 6. Informacion për Tregjet dhe Shitjet: Promovohen dhe mbështeten 12 rrjete biznesi me pjesëmarrjen e 162 pronarëve të bizneseve.
 7. Kultura dhe Administrimi i biznesit: Te gjitha bizneset e synuara janë mbështetur për të aplikuar njohuritë e fituara përmes programit të ndërtimit të kapaciteteve, veçanërisht metodologjisë të praktikimit (coaching). Pronarët e bizneseve janë shumë më të motivuar dhe kanë rritur ndjeshëm të kuptuarit mbi rëndësinë dhe përfitimin e zhvillimit të biznesit të tyre.