Raport i Monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit të Personave me Aftësi të Kufizuar (2016-2020)

Ky  botim  është  prodhuar  me  mbështetjen  financiare  të  Bashkimit  Evropian  në kuadrin  e   projektit  “Forcimi  i  kapaciteteve  të  shoqërisë  civile  për  zbatimin  e  të drejtave  të  personave  me  aftësi  të  kufizuara  në  Shqipëri”,  i  cili  zbatohet  nga  “World Vision  Albania”,  “Fondacioni  Shqiptar  për  të  Drejtat  e  Personave  me  Aftësi  të Kufizuara”  (FShDPAK),  dhe  “Shoqata  për  Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuar” (MEDPAK). Përmbajtja   e   tij   është   përgjegjësia   e   vetme   e   ADRF dhe   WVA   dhe   nuk   pasqyron   domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.