Raport për Zbatimin e Strategjisë së Luftës kundër Trafikimit të Personave dhe Planit të Veprimit 2014 – 2017

Për vitin 2015, trendi i trafikimit të personave (femra, meshkuj, të rritur, të mitur, shqiptar apo të huaj) rezulton të jetë 109 Vikstima Trafikimi (VT)/Viktima të Mundshme Trafikimi (VMT), nga të cilët 38 VT dhe 71 VMT, 22 meshkuj dhe 87 femra, 61 të rritur dhe 48 fëmijë, 104 shqiptarëdhe 4 të huaj (2 britanikë, 1 filipinas dhe 1 kosovar).