Prevalenca e aftësisë së kufizuar – 1 në 3 fëmijë…

1 në 3 fëmijë me aftësi të kufizuara përballet me diskriminim në shërbimet publike, shëndetësore apo shoqërore.