Monitor – Bujqësia moderne e agropylltarisë

Agropylltari-4-833

Agropylltaria është një praktikë pak e dëgjuar në Shqipëri, por aplikimi i saj do të përmirësonte ndjeshëm sektorin bujqësor në vend, do të kishim një administrim më të mirë të tokës bujqësore dhe një numër më të madh të produkteve organike. Praktikat e agropylltarisë do të ndihmojnë fermerët të diversifikojnë produktet, tregun dhe të ardhurat e fermës, do të përmirësojnë cilësinë e tokës dhe ujit, dhe do të reduktojnë erozionin/gërryerjen e tokës, ndotjen dhe efektet dëmtuese nga përmbytjet, por edhe përmirësimin e shëndetit për komunitetet rurale.

http://www.monitor.al/bujqesia-moderne-e-agropylltarise/