Thirrje e Hapur_Tender me objekt “Kancelari dhe Tonera printerash”

Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve e shkollave dhe më gjërë, ri-shpall të hapur fazën për përzgjedhjen e bizneseve të interesuar me aktivitet në fushën e artikujve kancelarikë dhe tonera printerash: Tender me objekt “Blerje kancelari dhe tonera printerash”.

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të paraqesin:

A-Dokumentat për përzgjedhje :

1. Certifikatë Regjistrimi dhe Informata mbi Biznesin (QKB Historiku)

2. Informacion mbi strukturën e biznesit (plotësoni doc.1 bashkangjitur- suppliers registration form)

3. Plotësoni, dhe firmosni Kodin e Sjelljes së Furnizuesit, politikat (doc.2 Kodi si sjelljes se furnitorit)

  • Afati për pranimin e dokumentave data 5 Qershor 2024 
  • Aplikimet pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë .

Mënyra e aplikimit :

• Te gjithë bizneset e interesuar të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në adresën e emailit: vangjel_kojku@wvi.org (Të gjithë aplikimet e dërguara në emaile të tjera nuk do të merren në konsideratë)

Shënime të rëndësishme:

1. Bizneset që plotësojnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar për preselektim do të vlerësohen nga komiteti i prokurimit dhe nëse përmbushin kriteret do të konsiderohen pjesë e listës së bizneseve me të cilët organizata mund të punojë gjithmonë.

2. Kapaciteti i emailit tonë është 32MB, nëse dokumentat e dërguara janë më shumë se ky kapacitet, ju lutem përdorni metoda si zip dokumentat, compress file, google link etj .

3. Çdo aplikim që nuk dorëzohet në adresën e emailit vangjel_kojku@wvi.org,  nuk do te pranohet.

4. Çdo aplikim që vjen pas afatit nuk do të konsiderohet.

5. Vetëm për pyetje kontaktoni në adresën e emailit: vangjel_kojku@wvi.org – Çdo pyetje që ju mund të keni duhet dërguar vetëm tek e-maili vangjel_kojku@wvi.org brenda dates  3 Qershor 2024 

6. Fillimi i publikimit për aplikim fillon 21 Maj 2024- përfundon 5 Qershor 2024 

7. Pas kualifikimit në fazën e preselektimit, procedohet më tej me kërkesën për ofertë vetëm me bizneset e kualifikuar, nepërmjet platformës COUPA.

Ju mirëpresim!