Të rinjtë për fuqizimin e vajzave dhe grave

Fuqizimi i grave dhe vajzave për të gëzuar të drejta dhe mundësi të barabarta është i rëndësishëm për arritjen e barazisë së plotë gjinore dhe përparimin socio-ekonomik të shoqërisë në tërësi. Për të rritur ndërgjegjësimin në komunitet dhe për të çuar përpara barazinë gjinore, përgjatë muajve të fundit organizata World Vision Albania në bashkëpunim me […]