Prindërimi Pozitiv / Positive Parenting

Cilat janë vështirësitë kryesore që hasin prindërit në ditët e sotme?

Si komunikojnë prindërit dhe fëmijët me njëri-tjetrin?

Ndiqni videon për të mësuar përjetimet e disa prej prindërve.