Nisin “Youth Bootcamp”, teknologjia për të rinjtë si formë për ngritur zërin

bootcamp

70 adoleshentë dhe të rinj nga 9 qytete të Shqipërisë janë bërë pjesë e “Youth Bootcamp” dhe po mësojnë parimet e përdorimit të digjitalizimit dhe teknologjisë për të sjellë ndryshimin e dëshiruar social. Ata po eksplorojmë se si të përdorim teknologjinë për të ngritur zërin rreth çështjeve që shqetësojnë komunitetin, përfshirë këtu pabarazinë gjinore, përfshirjen sociale, dhunën apo çështjet mjedisore.

Duke vënë në përdorim talentin, kreativitetin e tyre në teknologji dhe digjitalizim, adoleshentët dhe të rinjtë do të angazhohen përmes mënyrave të reja alternative për të gjetur zgjidhje. Të rinjtë na kanë surprizuar përherë me idetë e tyre: që nga përdorimi i sportit si mjet për të rritur ndërgjegjësimin për nxitjen e gjithëpërfshirjes sociale, deri te përmirësimi i shëndetit mendor nëpërmjet artit dhe “Këndit të qetësisë”.

Ndërkohë, sipas Raportit Vjetor të World Vision Albania, për vitin 2021, 98 klube IMPACT ndërmorën 148 nisma komunitare nga ku përfituan 17 600 të rinj të tjerë në të gjithë Shqipërinë.

 

***

Over 70 adolescents and young people from 9 municipalities in Albania attended the “Youth Bootcamp” activity and learned more about the principles of using digitalization and technology to reach social change.

They explored how to use technology for raising a voice about matters of concern for themselves and the communities they live in; issues such as gender inequalities, social exclusion, violence or environmental ones.

Via their talents, their creativity in using technology and digitalization, adolescents and youth are committed to propose new solutions and alternative answers to different problems. Youth are able to surprise us with their innovative ideas: going from doing sports as a means to increase awareness on social inclusion, to improving mental health through art and “My Calming Space”.

Meanwhile, according to World Vision Albania 2021 Annual Report, 98 IMPACT clubs have undertaken 148 community initiatives reaching out 17,600 youth across Albania.