Monitor – Tatimet, ja kushtet e përfitimit nga skema e kompensimit të prodhuesve bujqësorë

Tatime

Drejtoria e Tatimeve njofton se cilat janë kushtet e përfitimit nga skema e kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, përmes një publikimi të ri. Për sa kohë qarkullimi vjetor bazuar në shitjet e kryera për produktet bujqësore, kundrejt personave të tatueshëm, të cilët nuk përfitojnë nga skema e kompensimit sipas vlerës totale të furnizimit të shënuar në faturë, nuk tejkalon kufirin minimal të përcaktuar të regjistrimit për TVSH-në, për fermerët individual ose pa limit nëse e ushtron veprimtarinë e vetë i përfshirë në shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor.

http://www.monitor.al/tatimet-ja-kushtet-e-e-perfitimit-nga-skema-e-kompensimit-te-prodhuesve-bujqesore/