Monitor – Projektligji, mbështetje gjyqësore falas për viktimat e dhunës në familje

arbitrazh-gjyq-vendim_opt1-300x198

Denoncuesit e dhunës në familje apo kërkuesit e urdhrave të mbrojtjes do të përfitojnë avokat falas, si dhe strehim pas gjyqit. Sipas projektligjit më të ri të dërguar në Kuvend, kërkuesi i UMM/UM-s ë (urdhri mbrojtjes i menjëhershëm) dhe mbajtësi i UPMM-së shkarkohen nga të gjitha detyrimet e taksave e të tarifave gjyqësore, të shërbimeve përmbarimore shtetërore ose private, të shërbimeve për aktet e ekspertimit psiko-social, të ekspertimit mjeko-ligjor, të ekspertimit për vlerësimin e rrezikut të dhunës në familje ose të ndonjë akti ekspertimi tjetër, si dhe për pajisjen me provat e nevojshme.http://www.monitor.al/projektligji-mbeshtetje-gjyqesore-falas-per-viktimat-e-dhunes-ne-familje/