DW Shqip – Më të lëndueshmit! Fëmijët të rrezikuar shumë nga katastrofa e luftërat

femijet

20 Nëntori – Dita Universale për Fëmijët e inicuar nga OKB. Në këtë kuadër Raporti Botëror i Rrezikut për vitin 2018 iu kushtohet fëmijëve. Ata vuajnë më së shumti nga katastrofat natyrore, luftërat apo konfliktet. Nga ana ligjore ata shpesh janë më pak të mbrojtur, se të rriturit. Fëmijët i kërkojnë më pak të drejtat e tyre, megjithëse ato janë të siguruara me Konventën e Të Drejtave të Fëmijëve.

https://www.dw.com/sq/m%C3%AB-t%C3%AB-l%C3%ABndueshmit-f%C3%ABmij%C3%ABt-t%C3%AB-rrezikuar-shum%C3%AB-nga-katastrofa-e-luft%C3%ABrat/a-46359490