1GOAL4IMPACT

1goal4impact_te rinjte

(English below)

Sporti dhe aktivitetet sportive ndihmojnë për një shëndet më të mirë fizik e mendor. Në të njejtën kohë shërbejnë edhe si një mënyrë për të pasur gjithëpërfshirje e për të dhënë mesazhe solidariteti mes fëmijëve, të rinjve sportistëve profesionistë dhe fansave të çdo lloj sporti.

1GOAL4IMPACT është nisma e World Vision Albania e zhvilluar në 108 shkolla në 8 zona të Shqipërisë në të cilat janë përfshirë direkt 1143 fëmijë dhe adoleshentë. Duke nxitur përfshirjen e brezit të ri në aktivitete sportive, nisma është parë si një mundësi e mirë për të përmirësuar cilësinë e jetës, për të rritur bashkëpunimin dhe frymën pozitive mes njëri-tjetrit.

Kjo fushatë mbështetet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Shtetit për të Rinjtë dhe Fëmijët; Zyrat Vendore Arsimore dhe Bashkitë.

 

***

Sports activities help improving mental and physical health. Additionally, it enhances social inclusion as it is a way of giving solidarity messages among children, youth, professional athletes and fans.

1Goal4IMPACT is the initiative of World Vision Albania undertaken in 108 schools across 9 municipalities in Albania, involving directly 1143 children and adolescents and reaching out much more. By promoting the inclusion of the new generation in sports activities, the initiative is considered as a great opportunity to improve life quality, increase collaboration and positive spirits among young people.

This campaign is supported by the Ministry of Education and Sports, the Minister of State for Youth and Children, Regional Educational Offices and Municipalities.