Besimi Në Zhvillim

Besimi në Zhvillim

You are here

QËLLIMI I PUNËS SONË

Mirëqenia e qëndrueshme e fëmijëve brenda familjeve dhe komuniteteve të tyre, veçanërisht atyre më në nevojë në mënyrë që të arrijnë potencialin e plotë që Perëndia ka per ta. Ne besojmë se Perendia vuan me të varfërin dhe të shtypurin, identifikohet me nevojtarin dhe vullneti i tij është që cdo njeri të ketë jetë në plotësi.

Ne jemi duke jetuar në një shoqëri që vuan pasojat e një varfërie shumë dimensionale, varfëri fizike - mungesë e plotësimit të nevojave bazë, varfëri sociale – mungesë e ndërveprimit me personat e tjerë por mbi të gjitha varfëri shpirtërore - mungesë e një jete më Perëndinë.

SYNIMI I PROGRAMIT “BESIMI NË ZHVILLIM”

World Vision së bashku me komunitetet fetare në Shqipëri të promovojnë një ndryshim pozitiv dhe të kontribuojnë në mënyrë aktive në zhvillimin shpirtëror të fëmijëve, të të rinjve dhe adoleshentëve.

Këtë e bëjmë:

 • Duke ndërtuar marrëdhenie të forta besimi dhe bashkëpunimi me kishat dhe organizatat me bazë besimi tjetër.
 • Duke ndërtuar kapacitet e tyre për t'i pajisur me njohuri dhe aftësi per angazhimin social në komunitet.
 • Duke ndërmarre iniciativa dhe projekte për zhvillimin shpirtëror të fëmijëve dhe të të rinjve
 • Duke ndikuar në zhvillimin shpirtëror të stafit (të World Vision) për të dëshmuar vlerat e krishtera dhe dashurinë e Perëndisë në punën në komunitet.

NE SYNOJMË NDËRTIMIN E NJË MARRËDHËNIE BESIMI ME KOMUNITETET FETARE

Në çdo komunitet ku World Vision zbaton programet e saj synon të angazhohet me aktorët lokale në zonë, pasi e dimë që të vetëm nuk mund të sjellim ndryshim.

 • 10.4 % e fëmijëve 2- 17 vjeç në Shqipëri kanë një vështirësi të moderuar ose të thelluar në një ose më shumë nga fushat e zhvillimit (Fëmijë me Aftësi të Kufizuar);
 • Ndërkohë që 91% e fëmijëve me aftësi të kufizuar janë të përfshirë në një institucion arsimor, 80.2% e fëmijëve të moshës 5- 9 vjeç dhe 84.7% e fëmijëve 10- 14 vjeç janë fëmijë që kanë një vështirësi të moderuar ose të thelluar në një ose më shumë nga fushat e zhvillimit (Fëmijë me Aftësi të Kufizuar) brenda sistemit arsimor para universitar.
 • 16.5 % e fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës 5-9 vjeç dhe 13.1% e fëmijëve të moshës 10- 14 vjeç janë të pa përfshirë në sistemin arsimor. 92 % e fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk frekuentojnë qendra shërbimesh të specializuara që do ndihmonin aftësimin dhe përfshirjen e tyre në shoqëri. Të pyetur se cilat janë shërbimet më të nevojshme që prindërit do donin për fëmijët e tyre me aftësi të kufizuar, tre nga shërbimet që kanë përqindjen më të lartë lidhen me:
  • 37.6 % e prindërve do preferonin asistencë financiare që të sigurojnë shërbime vetë për fëmijët e tyre;
  • 24.7 % e prindërve do preferonin shërbime arsimore cilësore që lidhen me plane individuale edukimi dhe zhvillimi/ shërbime trajnimi për edukimin gjithpërfshirës
  • 28 % e prindërve do preferonin të kishin për fëmijët e tyre shërbime komunitare rehabituese dhe zhvillimi (Shërbime psikosociale, ndihmë për vështirësitë në dëgjim, shikim, terapi logopedie, fizioterapi, terapi zhvillimi etj)
 • Shpenzimi publik për arsimin në Shqipëri aktualisht është 3.5 %, një nivel më i ulët sesa mesatarja prej 6.3 % e shteteve pjesë të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD).
 • Gjatë vitit 2016, World Vision duke u konsultuar me 3762 fëmijë në moshë shkollore, në 10 rajonet ku punon, në lidhje me cilësinë e arsimit dhe gjithpërfshirjes, rezultoi që nga perspektiva e fëmijëve, ata e vlersojnë cilësinë e arsimit në 61.7 % dhe nivelin e gjithpërfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuar, Romë dhe Egjyptianë në masën 38.3 %.

Shiko më shumë ...

NE MBËSHTESIM ANGAZHIMIN SOCIAL TË KISHËS NË KOMUNITET

Nuk ka zhvillim tërësor pa transformim shpirtëror. Ndaj World Vision bashkëpunon me kishat për mirëqenien holistike të fëmijëve, familjeve dhe komuniteteve duke nxitur procesin e një angazhimi aktiv në çështjet sociale në komunitet

 • Duke krijuar partneritete mes fëmijëve, strukturave të shkollave, specialistëve të arsimit, organizatave partnere ne nivel lokal dhe kombëtar dhe me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.
 • Duke u fokusuar ne aftësimin e strukturave të shkollës si Qeveritë e Nxënësve dhe Bordeve të Shkollave për të adresuar cështje që lidhen me gjithpërfshirjen e fëmijëve më në nevojë si fëmijët me aftësi të kufizuar, ata që kanë braktisur shkollën ose fëmijë me vështirësi në të nxënë.
 • Duke lehtësuar ardhjen së bashku të anëtarëve të komunitetit me strukkturat e shkollës për të ideuar dhe zbatuar nisma që adresojnë cështje të cilësisë së arsimit duke përdorur burimet që ndodhen në komunitet.
 • Duke mbështetur profesionistët e arsimit, anëtarë të komunitetit në nivel lokal për të ngitur cështje të arsimit gjithpërfshirës gjatë proceseve të buxhetimit me pjesmarrje dhe në nivel kombëtar për të advokuar duke mundësuar gjithpërshirjen e fëmijëve më në nevojë në një sistem arsimor gjithpërfshirës për ta.

Nismat advokuese të drejtuara nga strukturat e shkollave në nivel lokal dhe që informojnë punën në nivel kombëtar për të siguruar standarte cilësore në arsim, janë celesi për të mbajtur përgjegjës strukturat përkatëse që kanë detyrimet ligjore për të siguruar ambiente miqësore për fëmijët dhe vecanërisht për ata me aftësi të kufizuar brenda sistemit arsimor para universitar.

Shiko më shumë ...

NE INVESTOJMË NË FUQIZIMIN E FAMILJEVE TË SHËNDETSHME DHE ME VLERA TË KRISHTERA

Një komunitet i shëndetshëm përbëhet nga familje të shëndetshme. Prindërit luajnë rolin kryesor që familja të jetë një ambient ku të gjithë ndihen të dashur dhe pranojnë njëri-tjetrin.

NE SYNOJMË ZHVILLIMIN SHPIRTËROR TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE

Zhvillimi shpirtëror i fëmijëve është pjesë përbërëse e zhvillimit tërësor të tyre si individ, dhe qytetar aktiv. Ai është një udhëtim zbulimi së brendshmi dhe se jashtmi ku fëmijët rriten në njohuri për Perëndinë, në vetëdije dhe kuptim për qëllimin në jetë;

 • 50 shkolla përfituan nga zbatimi i Programit të Edukimit.
 • 656 fëmijë anëtare të Qeverive të Nxënësve u trajnuan për aftësitë për jetën, pjesmarrjen dhe vendimarrjen e fëmijëve, advokimi ne nivel lokal dhe u përfshinë në krijimin dhe zbatimin e më shumë se 150 nisma që i kanë bërë shkollat e tyre më gjithpërfshirëse.
 • 225 anëtarë të Bordeve të Shkollave të trajnuar mbi rolet dhe përgjegjësitë e autoriteteve vendore, shkrim project propozimesh, advokimi ne nivel lokal dhe të përfshirë dirkt në mbështetjen e më shumë se 150 nismave që I kanë bërë shkollat e fëmijëve të tyre më gjithpërfshirëse së bashku me 93 anëtarë të njësive administrative locale dhe përfaqësues të bashkive, 7 biznese të zonave dhe 544 anëtarë komuniteti të përfshirë me punë vullnetare dhe kontribut me materiale të ndryshme.
 • 524 mësues të trajnuar për të zbatuar dhe ndjekur Plane Edukative Individuale (PEI) për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe vështirësi në të nxënë.
 • 435 mësues, profesionistë arsimi, përfaqësues të organizatave lokale me fokus në arsimin gjithpërfshirës të mbedhur ne 27 takime rajonale të “Praktikantëve të Edukimit Gjithpërfshirës” ku janë ndarë praktika positive, sfida, hartezim shërbimesh dhe nevojash për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe mënyrat se si këta fëmijë mund të përfitojnë nga edukimi gjithpërfshirës dhe shërbimet mbështëtëse në zonat e tyre.
 • 407 fëmijë nga rrethi i Librazhdit mund të marin shërbime në qendrën komunitare që ofron shërbime logopedie, fizioterapie, psikosociale për fëmijët dhe të rinjtë me aftesi të kufizuar në zonë si dhe informim dhe angazhim I prindërve. Qendra komunitare vjen si një shërbim i integruar ku fëmijët mbështeten bazuar në plane zhvillimi, aftësohen dhe është krijuar lidhja mes familjes- shkolles- qendrës- komunitetit nga një partneritet i përbashkët mes MEDPAK, World Vision dhe Bashkisë Librazhd.

Shiko më shumë ...

Tungjatjeta.al

 
Arta
Shqipëri
Irena
Shqipëri
Marigleni
Shqipëri
Jasmina
Shqipëri
Emiljano
Shqipëri
Fjorida
Librazhd
Arjani
Shqipëri
Emanueli
Shqipëri
Ana
Shqipëri
Soni
Shqipëri
Sara
Shqipëri
Gabriela
Shqipëri
Bruna
Shqipëri
Ardiani
Shqipëri
Alesia
Shqipëri
Selma
Shqipëri
Oligerta
Shqipëri
Elvani
Librazhd
Klajdi
Shqipëri
Juliani
Librazhd
Altin
Shqipëri
Donaldi
Shqipëri
Leonora
Shqipëri

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Lajme

Ka nisur puna për ngritjen e një Pikë Grumbullimi që do t’iu vijë në ndihmë fermerëve të Librazhdit për produktet e tyre, por njëkohësisht do t’iu shërbejë të rinjve në këtë zon

29-03-22

“Është një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur, unë dhe bashkëshorti e kemi shijuar pa fund.

22-08-19

"Ajo dallohet menjëherë. Është shumë, po shumë e bukur! E gjatë, më e verdhë, e shndritshme.

23-09-18

“Nuk ka formula në edukim e fëmijëve.

29-06-18

Na Kontaktoni

Shqipëri
 • Rruga “Vëllezërit Manastirli”, Ndërtesa nr. 4,
  P.O.Box 1725, Tirana, Albania
 • Tel: +355 4 2419601
 • Email: tirana@wvi.org

empty

Na Ndiqni