#Unëmbrojfëmijët

Postuar: 1/03/2016

Kjo broshurë jep informacion rreth Planit të Mobilizimit, që ka për qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi format e dhunës, abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit ndaj fëmijëve dhe pasojat negative që ato kanë në jetën dhe mirëqenien e fëmijëve si dhe në shoqëri.
Broshura_ Une mbroj femije