Tender/ “Preselektim subjektesh me objekt Shërbime rutinë dhe jo-rutinë të makinave”

Postuar: 18/01/2023

Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve, shkollave dhe më gjerë, shpall të hapur fazën: Shprehje interesi të bizneseve të interesuar me aktivitet në fushën e “Shërbime rutinë dhe jo-rutinë të makinave ”   

Tender #405968 për “Preselektim subjektesh me objekt Shërbime rutinë dhe jo-rutinë të makinave 

Të gjitha subjektet/kompanitë e interesuara duhet të paraqesin: 

A – Dokumentet për preselektim:

1. Certifikatë Regjistrimi dhe Informata mbi Biznesin (QKB Historiku)

2. Informacion mbi strukturën e biznesit (plotësoni doc.1 bashkangjitur “FORMULAR REGJISTRIM biznesi)

3. Plotësoni Kodin e Sjelljes së Furnizuesit, politikat (doc.2 bashkangjitur “Alb_politikat_per_biznesin)

  • Afati për pranimin e dokumenteve është data 25 Janar 2023. 
  • Aplikimet pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë. 

B – Mënyra e aplikimit:

• në adresën e emailit Procurement_Albania@wvi.org (Të gjithë aplikimet e dërguara në emaile të tjera nuk do të merren në konsideratë)

Shënime të rëndësishme:

1. Bizneset që plotësojnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar për preselektim do të vlerësohen nga Komiteti i Prokurimit dhe nëse përmbushin kriteret do të konsiderohen pjesë e listës së bizneseve me të cilët organizata mund të punojë gjithmonë.

2. Kapaciteti i emailit tonë është 32MB, nëse dokumentet e dërguara janë më shumë se ky kapacitet, ju lutem përdorni metoda si zip dokumentat, compress file, google link etj .

3. Çdo aplikim që nuk dorëzohet në adresën e emailit procurement_albania@wvi.org, nuk do të pranohet.

4. Çdo aplikim që vjen pas afatit nuk do të konsiderohet.

5. Vetëm për pyetje kontaktoni në adresën e emailit: argen_cani@wvi.org  ose numrin e telefonit: +355684047433.

8. Fillimi i publikimit për aplikim fillon në 18 Janar 2023 dhe përfundon në 25 Janar 2023.

9. Pas kualifikimit në fazën e preselektimit, procedohet më tej me kërkesën për ofertë financiare vetëm me bizneset e kualifikuar. Ftesa “Kërkesë për ofertë financiare” do të dërgohet përmes sistemit të prokurimit “COUPA”.

Ju mirëpresim.

Suksese! 
Documents: 
Dok.1_Formular_Regjistrim_0
Alb_Politikat_Per_Biznesin_wv_