Tender/ Preselektim i bizneseve me objekt “Shërbim Katering në zonën e Durrësit”

Postuar: 8/11/2022

Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve e shkollave dhe më gjerë, ri-shpall fazën për preselektim biznesesh dhe kompanish të interesuar me aktivitet në fushën “Shërbim katering për zonën e Durrësit” :Tender Preselektim i bizneseve Event # 390009 me objekt “Shërbim Katering në zonën e Durrësit”Dokumentet për aplikim gjenden në link më poshtë:Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të paraqesin:

A-Dokumentat për preselektim:

1. Certifikatë Regjistrimi dhe Informata mbi Biznesin (QKB Historiku)

2. Informacion mbi strukturën e biznesit (plotësoni doc.1 bashkangjitur- formular regjistrim biznesi)

3. Plotësoni Kodin e Sjelljes së Furnizuesit, politikat (doc.2 bashkangjitur WV politikat e biznesit)• Afati për pranimin e dokumentave data 15 Nentor 2022.

• Aplikimet pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë.Mënyra e aplikimit:

• në adresën e emailit procurement_albania@wvi.org (Të gjithë aplikimet e dërguara në emaile të tjera nuk do të merren në konsideratë)

Shënime të rëndësishme:

1. Bizneset që plotësojnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar për preselektim do të vlerësohen nga komiteti i prokurimit dhe nëse përmbushin kriteret do të konsiderohen pjesë e listës së bizneseve me të cilët organizata mund të punojë gjithmonë.

2. Kapaciteti i emailit tonë është 32MB, nëse dokumentat e dërguara janë më shumë se ky kapacitet, ju lutem përdorni metoda si zip dokumentat, compress file, google link etj .

3. Cdo aplikim qe nuk dorëzohet në adresën e emailit procurement_albania@wvi.org, nuk do të pranohet.

4. Cdo aplikim që vjen pas afatit nuk do të konsiderohet.

5. Vetëm për pyetje kontaktoni në adresën e emailit: argen_cani@wvi.org ose numrin e telefonit: +355684047433.

8. Fillimi i publikimit për aplikim fillon 8 Nentor 2022 përfundon 15 Nentor 2022.

9. Pas kualifikimit në fazën e preselektimit, procedohet më tej me kërkesën për ofertë financiare vetëm me bizneset e kualifikuar. 

Ftesa “Kërkesë për ofertë financiare” do të dërgohet përmes sistemit të prokurimit “COUPA”.

Ju mirëpresim.

Suksese! 
Documents: 
Doc Formular I Regjistrimit te Biznesit

Alb Politikat Per Biznesin