Tender/ “Përditësimi/ridizenjimi i websiteve ekzistuese të WVA”

Postuar: 26/08/2022

World Vision Albania po kërkon ofrues shërbimesh që mund të ofrojnë zgjidhjen më ekonomike me një cilësi të lartë të performancës dhe qëndrueshmëri në fushën e “Përditësimit/ridizenjimit të faqeve ekzistuese të internetit të WVA”.

Për këtë arsye, WVA fton të gjitha subjektet potenciale të shprehin interesin e tyre me email në këtë adresë: Argen_Cani@wvi.org

Shprehja e interesit duhet të dorëzohet: brenda afatit 01 shtator 2022.

———-

(ENG) Tender #376646 “Update/redesign the existing webpages of WVA”

World Vision Albania is seeking service providers that can offer the most cost-efficient solution with a high quality of performance and sustainability in the area of Update/redesign the existing webpages of WVA”.

For this reason, WVA invites all potential entities to express their interest via email at this address : Argen_Cani@wvi.org

Expression of interest should be submitted: within the deadline 01 September 2022.