Tender: “Blerje bagëti dhi franceze”

Postuar: 12/10/2022

Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve dhe më gjerë, shpall të hapur tenderin NO142FY22, event #373040 me objekt “Blerje bagëti dhi franceze”. 

Shënime të rëndësishme:   

World Vision rezervon të drejtën për të negociuar dhe kontraktuar biznese sipas kombinimeve të artikujve për shërbimin e kërkuar, ashtu siç e konsideron më të përshtatshme për nevojat e tij. 

-Afati për pranimin e ofertave, data 19 tetor 2022. 
-Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 90 ditë.  

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të paraqesin Ofertën Financiare (RFP) me termat financiare sipas formës bashkëlidhur në këtë adresë emaili: jurven_malaj@wvi.org.

Documents: 
rfp_oferte_financiare_bageti_imta_0