Të rinjtë e Korçës – Menaxherët e ardhshëm të mediave sociale

20 të rinj të rikthyer nga Gjermania kanë përfunduar me sukses kursin e Social Media Management në @Korca Hub Innovation & Technology , në Bashkia Korce .

Të rinjtë janë aftësuar për të përdorur platformat bazë në mënyre që të punojnë si menaxherë të ardhshëm në mediat sociale.

Mbështetja është ofruar në kuadër të projektit RE-IN-VEST të mbështetur nga GIZ Albania

Synimi ynë është që të aftësojmë të rinjtë në profesionet e tregut të punës sot në mënyrë që të kenë akses jo vetëm në tregun kombëtar, por edhe atë global.