Shërbime të integruara për 180 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara në bashkinë Prrenjas

Ilustruese per Grantin Prrenjas

English below – 180 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara në bashkinë Prrenjas, në zonat rulare dhe qytet, tashmë do të kenë mundësi të marrin shërbime të integruara për nevojat që ata kanë në disa plane, përmes njësisë lëvizëse të specialistëve në shtëpi, përmes njësisë së dytë të specialistëve në qendrën komunitare, përmes profesionistëve (mësues ndihmës, punonjës socialë, mësues lëndorë e psikologë të trajnuar në shkolla), si dhe përmes përfshirjes në aktivitete sociale të udhëhequr nga të rinjtë .

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri i ka akorduar World Vision Albania si drejtues në zbatim dhe bashkisë Prrenjas si bashkëzbatues, një projekt 28 mujor: “Qendër Komunitare ndaj aftësisë së kufizuar”.

Projekti i financuar nga BE është hartuar si një ndërhyrje disaplanëshe me objektiv të përgjithshëm: Fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara në bashkinë Prrenjas u jepet mundësia për të realizuar potencialin e tyre të plotë.

***

180 children and young people with disabilities in the Municipality of Prrenjas, in rural and urbanareas, will have the opportunity to benefit from integrated services in their area. As per beneficiaries needs, dedicated services will be provided through: the mobile unit at home; a unit of specialists in the community center; and professionals (assistant teachers, social workers, subject teachers and psychologists trained in schools). Engaging young people in social activities is also an important pillar of the 28-month project “Community Centre for Disability”, funded by the European Union, implemented by World Vision Albania and the Municipality of Prrenjas.
The EU-funded project is designed as a multi-faceted intervention with a general objective: Children and young people with disabilities in Prrenjas municipality are given the opportunity to realize their full potential.