Reporteri

File SPOTI_Reporteri_OK_OK.mp4

Blogu Reporteri është një hapësirë ku të rinjtë ndajnë mendime dhe sjellin në vëmendje çështje të ndryshme që i shqetësojnë në komunitetet ku jetojnë.