Privacy Policy

Privacy Policy

Kjo politikë privatësie është në efekt duke filluar nga data 1 Mars 2021.

Prezantimi

Projekti i Worldvision mundëson këtë Politikë Privatësie për të përshkruar praktikat tona në lidhje me informacionin që grumbullojmë nga përdoruesit e aplikacionit.

Informacioni Që Ne Grumbullojmë

Kur përdorni aplikacionin tonë, ju vullnetarisht ofroni informacion rreth vetes, përfshirë emrin, mbiemrin dhe adresën tuaj të email-it kur regjistroni një llogari. Këtë informacion ne mund ta lidhim me informacione të tjera që grumbullojmë për ju gjatë përdorimit të aplikacionit, siç është numri i përgjigjeve të sakta të pyetësorëve dhe kohën që ju duhet për të përfunduar një pyetësor.

Aplikacioni ynë mund të përmbajë mjetet të integruara të medias sociale ose shtojca siç janë format Google Sign-In. Nëse përdorni këto mjete për tu regjistruar në aplikacione ose shpërndarë informacione personale, ose duke ndërvepruar me funksionet e aplikacionit tonë, këto kompani të medias sociale të palës së tretë mund të grumbullojnë informacione rreth juve dhe ti përdorin këto informacione sipas konfigurimit të llogarisë suaj, përfshirë shpërndarjen e një informacioni të tillë me publikun. Ndërveprimet tuaja me kompani të palëve të treta dhe përdorimi i funksioneve të tyre rregullohen nga shënimet e privatësisë së kompanive që ofrojnë këto funksione. Ne ju inkurajojmë të lexoni me kujdes shërbimet e privatësisë për çdo llogari që ju krijoni dhe përdorni.

Ne (ose shërbimet e palës së tretë që përdorni) gjithashtu grumbullojmë informacione të caktuara automatikisht kur përdorni aplikacionin tonë, siç janë adresat IP, llojet e pajisjes, numrin identifikues të pajisjes, orën dhe datën e përdorimit. Shikoni seksionin “Analizat” në këtë Politikë Privatësie për të mësuar më shumë rreth përdorimit të këtij informacioni për qëllime analitike dhe zgjedhjet e disponueshme për ju.

Ne mund të kombinojmë çdo informacion që grumbullojmë, përfshirë informacionin rreth pajisjes, me çdo informacion që ju pranoni të ofroni për ne.

Si i Përdorimit Informacionet Tuaja

Ne mund të përdorim informacionin tuaj për çdo qëllim të ligjshëm, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, sa vijon:

Për të operuar dhe përmirësuar aplikacionin dhe shërbimet e tjera të Worldvision, përfshirë personalizimin e eksperiencën tuaj në aplikacion
Për tu dërguar juve informacion në lidhje me marrëdhënien tonë me ju ose rreth ofertave dhe shërbimeve të tjera të Worldvision, ose për të dhuruar për Worldvision
Për të qenë në përputhje me ligjin ose procesin ligjor, për të zbatuar kushtet tona të përdorimit, për të mbrojtur të drejtat, privatësinë, sigurinë ose pronën tonë dhe të të tjerëve dhe për të ndjekur mjetet juridike në dispozicion ose kufizimin e dëmeve që mund të kemi.
Siç zbulohet ndryshe në kohën e mbledhjes ose përdorimit; dhe / ose Me pëlqimin tuaj.

Shpërndarja e Informacionit

Ne mund të ndajmë informacionin që grumbullojmë me palë të tjera:

Ato ofrues të shërbimeve të treta që ofrojnë shërbime për Worldvision, siç është shërbimi ynë i hostimit dhe ofruesit e shërbimeve streaming
Palët e treta me të cilat Worldvision hyn ose në mënyrë të arsyeshme mund të hyjnë në një transaksion të korporatave – të tilla si, për shembull, një bashkim, konsolidim, blerje ose blerje totale ose e pjesshme e aseteve, përfshirë në falimentim.
Një palë e tretë në përputhje me një thirrje, një urdhër gjykate, ose një formë tjetër të procesit ligjor, në përgjigje të një kërkese nga ose në emër të ndonjë agjencie, departamenti ose organi qeveritar lokal, shtetëror, federal ose tjetër qeveritar, pavarësisht ose jo në përputhje me një thirrje, urdhër gjykate, ose formë tjetër e procesit gjyqësor.
Nëse përcaktohet nga Worldvision në gjykimin e tij të vetëm se një zbulim ose shpërndarje e tillë është e pranueshme për të mbrojtur jetën, shëndetin ose pronësinë e Worldvision ose çdo personi apo entiteti tjetër.
Me pëlqimin tuaj ose siç zbulohet ndryshe në momentin e grumbullimit të të dhënave ose shpërndarjes. Ne mund të shpërndajnë informacione anonime ose të grumbulluara pa asnjë kufizim.
Analizat

Ne mund të përdorim shërbime analitike nga palë të treta siç është Google Analytics. Këto ofrues mund të grumbullojnë informacion për aktivitetin tuaj online në aplikacionin tonë ose sajtet dhe aplikacionet e tjera për qëllime analitike. Për të kuptuar sesi Google Analytics grumbullon dhe përpunon të dhënat dhe zgjidhjet që Google mund të ofrojë për të kontrolluar këto aktivitete ju mund të vizitoni https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en

Lidhjet e Palëve të Treta

Aplikacioni jonë mund të ofrojë lidhje për në uebsajte dhe aplikacione të palëve të treta. Ne nuk kontrollojmë praktikat e privatësisë së këtyre uebsajteve ose aplikacioneve dhe ato nuk mbulohen nga ky shërbim privatësie. Ju duhet të rishikoni vetë shënimet e privatësisë së uebsajteve dhe aplikacioneve të tjera që përdorni për të kuptuar praktikat e tyre të të dhënave.

Zgjedhjet Tuaja

Për të qëndruar jashtë marketingut e-mail, ju mund të përdorni lidhjen “unsubscribe” ofruar në fund të çdo mesazhi marketingu.

Përditësimi i Informacionit Tuaj

Ju mund të kërkoni rishikim, ndryshim apo përditësim të informacionit tuaj të kontaktit duke na dërguar email në info@worldvision.al

Ndryshimet në Shënimet e Privatësisë

Nëse praktikat tona të informacioni ndryshojnë, këto ndryshime i publikojmë në këtë faqe. Ne ju inkurajojmë të vizitoni këtë faqe periodikisht për të mësuar për përditësime të reja.

Kjo politikë privatësie është në efekt duke filluar nga Janar 2021.

Ndryshimet në Shënimet e Privatësisë

Nëse praktikat tona të informacioni ndryshojnë, këto ndryshime i publikojmë në këtë faqe. Ne ju inkurajojmë të vizitoni këtë faqe periodikisht për të mësuar për përditësime të reja.

Kontakti

Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim në lidhje me këtë shënim privatësie, na kontaktoni në info@worldvision.al.