Tender_NO-098FY22: World Vision Albania po kërkon një kompani ose agjenci (një ekip me role dhe përgjegjësi të qarta) për të ofruar ekspertizë dhe për të organizuar në bashkëpunim me WVA një kamp dy ditor për të rinjtë

You are here

Postuar: 16/03/2022

World Vision Albania (WVA) në kuadër të organizimit të edicionit të gjashtë të Festivalit Rinor 2022 kërkon një kompani apo agjenci (një ekip me role dhe përgjegjësi të qarta), që do të mbështesë afro 70 adoleshentë nga qarku i Dibrës, Shkodrës. Kurbin, Kamzë, Durrës, Librazhd, Korçë për të ofruar ekspertizë dhe për të organizuar në bashkëpunim me WVA një kamp dyditor për të rinjtë dhe rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve për:

 
Kuptoni dhe zbatoni metodologjinë e të menduarit të projektimit për të identifikuar sfidat kryesore dhe shkaqet kryesore të fenomeneve si përjashtimi social, apatia e të rinjve, pabarazia gjinore, mungesa e shërbimeve të bazave rinore në nivel lokal, mungesa e aktiviteteve argëtuese (sportive/artistike), sfidat e shëndetit mendor dhe klima. ankthi tek adoleshentët në një kontekst Covid-19 etj;
Mbështetja e 70 adoleshentëve për të kuptuar parimet e shkrim-leximit dixhital dhe përdorimin e mediave sociale për të ndikuar për ndryshime sociale;
Organizoni sesione praktike të konsultuara më parë me WVA për t'u mësuar 70 adoleshentëve bazën e përdorimit të Komunikimit për Zhvillim (C4D) dhe përdorimin e qasjeve si zëri i fotografive, krijimi i videove/filma të shkurtër për t'i dhënë zë problemeve të komunitetit;
Mbështetni 70 adoleshentë për të hartuar skenarë kryesorë për të rinjtë, gjithashtu u konsultuan me WVA për të prodhuar produkte specifike video që adresojnë sfidat kryesore me të cilat ata përballen në komunitetet e tyre;
Pas përfundimit të Boot Camp-it udhëtoni në rajonet e mëposhtme për të prodhuar produktet video/fotografike së bashku me pjesën e adoleshentëve të Boot Camp në komunitetet e tyre përkatëse në Dibër, Shkodër, Kurbin, Kamzë, Durrës, Librazhd, Korçë;
Për Boot Camp dhe fazat e prodhimit të produkteve, kompania/agjencia kërkohet të përdorë kamera 4K/full HD, lloje të ndryshme mikrofonash (akullore/ mize); regjistrues zëri, statik, laptop etj).
 
Për më shumë informacion ju lutemi referojuni dokumenteve të bashkangjitura:
1 - ToR (Termat e Referencës)
2 - Formulari i Kodit të Sjelljes së Furnizuesit

3 - Formulari i regjistrimit të furnizuesit

 

Suksese

---

World Vision Albania (WVA) in the framework of organizing its sixth edition of the Youth Festival 2022 is looking for a company or agency (a team with clear roles and responsibilities), which will support nearly 70 adolescents from the regions of Diber, Shkodër, Kurbin, Kamzë, Durrës, Librazhd, Korcë to provide expertise and organize in collaboration with WVA a two days Youth Boot Camp and increase capacities of participants to:  

 • Understand and apply the design thinking methodology to identify key challenges and root causes of phenomenon’s like social exclusion, youth apathy, gender inequality, lack of youth bases services in local level, lack of recreational (sports/ arts activities), mental health challenges and climate anxiety in adolescents in a Covid- 19 context etc;  
 • Support 70 adolescents to understand the principles of digital literacy and usage of social media to influence for social change;  
 • Organize practical sessions previously consulted with WVA of teaching to 70 adolescents the basis of using Communication for Development (C4D) and using approaches like photo voice, video making/ short films to give voice to community problems;  
 • Support 70 adolescents to design youth lead scripts also consulted with WVA to produce specific video products addressing key challenges that they face in their communities;  
 • After finishing the Boot Camp travel to the following regions to produce the video/ photo products jointly with the adolescents’ part of the Boot Camp in their respective communities in Diber, Shkodër, Kurbin, Kamzë, Durrës, Librazhd, Korcë;  
 • For the Boot Camp and production phases of the products, the company/ agency is required to use 4K/full HD cameras, different types of microphones (akullore/ mize); voice recorders, stative, laptops etc).    
For more information please refer to documents attached:
1 - ToR (Terms of Reference)

2 - Supplier Code of Conduct form

3 - Supplier registration form 

Tungjatjeta.al

 
Juliani
Librazhd
Oligerta
Shqipëri
Selma
Shqipëri
Altin
Shqipëri
Alesia
Shqipëri
Emanueli
Shqipëri
Gabriela
Shqipëri
Marigleni
Shqipëri
Klajdi
Shqipëri
Soni
Shqipëri
Bruna
Shqipëri
Leonora
Shqipëri
Sara
Shqipëri
Ana
Shqipëri
Jasmina
Shqipëri
Arta
Shqipëri
Ardiani
Shqipëri
Emiljano
Shqipëri
Fjorida
Librazhd
Donaldi
Shqipëri
Arjani
Shqipëri
Elvani
Librazhd
Irena
Shqipëri

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Na Kontaktoni

Shqipëri
 • Rruga “Vëllezërit Manastirli”, Ndërtesa nr. 4,
  P.O.Box 1725, Tirana, Albania
 • Tel: +355 4 2419601
 • Email: tirana@wvi.org

empty

Na Ndiqni